26.04.2017
Helsinki
Hygieniapassitesti, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

03.05.2017
Helsinki
Hygieniapassitesti, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

08.05.2017
Helsinki
Hygieniapassitesti, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

22.05.2017
Helsinki
Hygieniapassitesti, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki